In Memoriam Alve

 

Vandaag is het 101 jaar geleden dat Aaltje Van den Bremen – Van Vemde in Epe werd geboren. Zij overleed in 1993.

(210114)

 

ROEWE VEAN

 

ROEWE VEAN

 

Mien voete schoert

op wat olde stenen

van ‘t huus dät

hier ooit ston.

 

Een groezelig stuk beton

verschöalen onder

opgeschöaten struken.

 

Hier is ‘eleaf, éwäärk,

geboren en weer dood’egoan.

 

Noe nog alleen ‘t bewies

van de vergankelijkheid

van al ‘t bestoan. 

 

Ter nagedachtenis aan

Bertus van den Bremen 21 juni 1915 – 21 juni 2014

 

 

Waarom heten wij Van den Bremen? Een correctie

 

Een aantal jaren geleden (augustus 2011) schreef Gert van den Bremen op deze website een verhaal over het ontstaan van de naam ”van den Bremen”. Hij meldde toen op gezag van Bertus van den Bremen dat de boerderij waar onze voorouders vanaf ongeveer 1760 tot 1815 pachter waren nu genummerd was Bremensallee 3. Dat blijkt niet juist. De boerderij bestond nog niet op de eerste kadastrale kaart van 1834 en dus ook niet eerder in 1815. De boerderij verschijnt pas op kaarten eind 19e eeuw.

De website Watwaswaar biedt de kadastrale kaart en de eigendom gegevens op internet aan nog niet zo mooi als Hisgis, maar dat is voor Gelderland nog niet beschikbaar. Het zelfde materiaal dat indertijd door Bertus van den Bremen is geraadpleegd in het archief.

Waarschijnlijk is een links rechts fout gemaakt. Een oudere kaart, die hij gebruikte en veldnamen vermeldt heeft een noordpijl die naar beneden wijst.

De boerderij De Grote Bremen Bremensallee 2 is de juiste boerderij. Jans van den Beld kocht in 1815 de boerderij met landerijen, plusminus 16HA groot, van mevrouw IJssel de Schepper- Dunbar terwijl Willempje van den Bremen-Proper toen pachter was. En deze Jans van den Beld was in 1834 nog steeds eigenaar. Afgezien van erven met huizen aan de Ooster Oenerweg waren er aan wat nu de Bremensallee heet In 1834 drie erven met huizen. De boerderij nu Bremensallee 1 tegenwoordig de Kleine Bremen de boerderij nu Bremensallee 2 tegenwoordig de Grote Bremen en een boerderij verder op de Bremensallee tegen de grens met Heerde aan. Alle andere boerderijen zijn later ontstaan. De boerderij De Grote Bremen was de boerderij die centraal op het gebied De Bremen stond. En waar Egbert Jans en Aaltje Roelofs Riphagen pachter waren en die werden opgevolgd door hun zoon Jan Egberts van den Bremen gehuwd met Willempje Proper

Gert van den Bremen (1 januari 2015, nader aangevuld 6 januari 2015)

   

Hieronder leest u het oorspronkelijke artikel van Gert van den Bremen dat verscheen op 19 augustus 2011:

Mijn Betovergrootvader Egbert Jans ging op 12 augustus 1812 samen met enkele broers en zusters naar de Maire in Vaassen ( Oene hoorde toen onder Vaassen), waar zij verklaren de familienaam Van den Bremen te willen aannemen.

Zij deden dat omdat zij in Oene op een boerenerf woonden Den Braam genaamd samen met hun moeder Willempje Proper. Hun vader was op 04-03-1810 overleden en wordt in het begrafenisboek van de kerk in Oene vermeld als Jan Egberts op den Braam en hun grootvader Egbert Jans wordt in een acte van boedelscheiding uit 1792 Egbert van den Bremen genoemd.   Deze Egbert Jans was de zoon van Jan Tonnis en Cornelisje Jans, zij woonden op de Emsterhof in het Westendorp bij Emst. Egbert Jans trouwde op 31-02-1762 met Aaltje Roelofs Riphagen, een boerendochter uit Oene en waarschijnlijk werden zij op of omstreeks hun trouwdag pachter van de boerderij de Bremen te Ooster- Oene.   In mei 1815 verkoopt de toenmalige eigenaresse haar eigendommen waaronder de boerderij de Bremen en een deel van de percelen aan Jans van den Beld en bij de eerste kadastrale vastlegging in 1832 was hij nog steeds eigenaar. De betrokken boerderij is nu genummerd Bremensallee 2 (aangepast in deze tekst, redactie). Willempje Proper koopt bij de zelfde verkoping de Roseboom ook in Oene gelegen en dan verlaten de Van den Bremens de Bremen.   Ruim 50 jaar hebben twee generaties van onze voorouders daar gewoond en daardoor onze familie de naam Van den Bremen naam gegeven. Andere nazaten noemen zich Van den Breemen,Van den Breem, van Bremen en van Breemen. De volgende vraag is waarom dit gebied de Bremen heet, want zo heet het gebied rond de Bremensallee al lang voor onze voorvaderen daar woonden. Betekenissen van woorden vind je in woordenboeken en mijn volgende stap was het zoeken in verschillende woordenboeken naar de betekenis van het woord Bremen.   Ik heb overal gezocht op de trefwoorden braam, breme en bremen Allereerst het Woordenboek van Epe van de ons bekende auteurs: A van den Bremen – van Vemde en L. van den Bremen. Daar vinden wij de volgende woorden Broame; braam, ruige rand. Bremen vinden we in de aanvulling uit 1988 Breamen de; naam van een boerderij in Ooster-Oene.   In de dikke van Dale: Braam, ruige oneffen rand als ene betekenis en de andere braam de doornige struik met braamvruchten. De daar aangeduide vroegere betekenissen verwijzen naar rand, boord en doornige plant, brem. Er zijn nog twee andere woordenboeken, die tegenwoordig ook digitaal zijn te raadplegen maar ook in een bibliotheek wel beschikbaar zijn in ieder geval in Groningen heb ik ze gevonden.   Het Woordenboek der Nederlandse Taal en het Etymologisch woordenboek van het Nederlands Het zoeken naar de genoemde woorden levert het volgende beeld op. De verschillende vormen van het woord braam zijn breme, brem, bremel en brame en afgezien van de Braamvis en sommige relaties met de stad Bremen is de betekenis; braamstruik en oneffen rand, zoom, omlijsting. Volgens het Etymologisch woordenboek van het Nederlands is de betekenis waarschijnlijk niet gerelateerd aan het woord berm zoals Otten zegt omdat omzetting van klanken zelden voorkomt in het betrokken taalgebied maar ligt het verband tussen de twee betekenissen van het woord braam; de uitstekende rand als ene betekenis en de doorn als andere betekenis.   In een verwijzing in het WNT wordt braam en brem als identiek beschouwd. Het Etymologisch woordenboek beschouwt dat als te incidenteel en denkt, dat het twee verschillende woorden zijn, die in samenstellingen verward zijn. Breme is een oudere vorm van het woord braam. In onze stamboom wordt de naam” op den Braam” eerder genoemd dan “den Bremen” maar waarschijnlijk heet de plek van oudsher de Bremen en is op den Braam een nieuwere variant. Kortom Bremen betekent uitstekende rand, doorn.   Blijft uiteindelijk de vraag over waarom de betreffende plek deze naam heeft gekregen. Ik ga er vanuit dat de veldnaam de oudste aanduiding is en dat boerderijen de naam van de plek hebben gekregen. Zeker vanaf het begin van onze jaartelling was de IJssel een rivier die in het gebied waar we hier over spreken meanderde tussen de hogere gebieden van Salland en de Veluwe en in dat gebied lagen drogere en nattere plekken. De drogere plekken waren rivierduinen die we nu nog kunnen herkennen als de dorpen Welsum, Veessen en Vochten. Welsum en Marle horen bij de provincie Overijssel, Veessen en Vorchten bij Gelderland. In de oudste vermeldingen van Welsum in de 13eeeuw wordt aangegeven dat Welsum behoort tot het kerspel Olst. Dat behoren tot had te maken met de bereikbaarheid. Voor de vroege bewoners van Welsum was Olst makkelijker te bereiken dan Oene of Epe. Voordat in de middeleeuwen het IJsseldal bereikbaar en bruikbaar gemaakt is zal ongetwijfeld de rivier anders gemeanderd hebben maar het is ook heel wel mogelijk dat het makkelijker was de rivier over te steken dan door het moeras te gaan ten westen van Welsum.   Ten noorden van Welsum ligt de Bremen en is naar mijn oordeel ook een rivierduin gescheiden van Welsum en Veessen maar aansluitend op Oene. In het midden van het IJsseldal ligt een reeks rivierduinen Welsum, de Bremen, Veessen, Vorchten en Marle waar de rivier langs en door meanderde. Het bestuderen van het huidige kaartbeeld levert deze conclusie op.   Op de eerste Topografische kaarten uit het begin van de 19eeeuw is duidelijk te zien dat het gebied de Bremen de uitstekende rand was gekeken vanuit Oene. Op de kaart is er kleurverschil te zien tussen de bouwlanden en de broeklanden. Waarbij de broeklanden het later ontgonnen gebied is. De Bremen is dus een rivierduin aan de rand van het begaanbare gebied van Oene en had een enigszins puntige vorm. Of deze conclusie reëel is kan versterkt worden door een gelijke situatie in het zelfde taalgebied te vinden. Er zijn meerdere bremens in Nederland en Duitsland:

  1. Bremen (BRD)
  2. Bremen ( Zevenhuizen Groningen)
  3. Bremer Wildernis (Gaasterland Friesland)
  4. Bremerberg (Biddinghuizen Flevoland)
  5. Den Bremer(Toldijk Gelderland)

In het Nedersaksische taalgebied ligt aan de rivier de Weser de Stad Bremen. In een Wikepedia website over de geschiedenis van de Stad Bremen vond ik de volgende verklaring voor het ontstaan van de naam Bremen. De naam Bremen- Latijns Brema – betekent zoveel als “aan de rand liggend” (oud-Saksisch Bremo betekent rand respectievelijk omranding en bevindt zich waarschijnlijk aan de rand van het duin.   De stad Bremen is ontstaan op een rivierduin aan de rand van de rivier de Weser en door de strategische plek heeft de stad Bremen zich anders ontwikkeld dan Bremen bij Oene maar de oorspong van de naamgeving is de zelfde.   De Bremen bij Zevenhuizen Groningen is een zandkop in een nu ontgonnen hoogveen gebied terwijl volgens Meindert Schroor in Goldenraand deze zandkoppen in het zuiden van Vredewold altijd veenvrij zijn gebleven. De eerste kadastrale kaart spreekt zelfs van een grote en een kleine Bremen. Waarmee duidelijk wordt dat de aanduiding Breme staat voor een onregelmatige ruw gevormde hoogte in een verder woest en onbegaanbaar landschap.   Het zelfde zien we bij de Bremerberg bij Biddinghuizen nu een vakantiepark, maar voor de aanleg van de polder een zandbank voor de Veluwe kust tussen Elburg en Harderwijk kennelijk hoger dan een gewone zeebank, want in de ondiepten voor de Veluwe kust specifiek op de topografische landkaart aangegeven. Vanuit de kust gezien een ruw gevormde hoogte in een, in dit geval niet zo begaanbare Zuiderzee.   Over de Bremer Wildernis bij Sondel in het Gaasterland wordt gezegd, dat het een gebied is waar vroeger veel brem groeide en daarom zo heet. De Bremer Wildernis ligt in een laag gedeelte van de kleileemopduiking die Gaasterland is en deze lage gedeelten zijn voor een groot deel bedekt geweest met veen en ik vermoed, dat vanaf de Gaast van Sondel gezien in dat lager gelegen veen een kleine zandhoogte gelegen moet hebben, die uitstak boven het veen. Maar ongetwijfeld zal er veel brem gegroeid zijn zoals zo vaak in dit soort gebieden.   Tot slot de uitspanning Den Bremer in Toldijk. Volgens hun eigen geschiedschrijving heette Den Bremer oorspronkelijk Bremershuys en was vernoemd naar Arent Bremer die in de 17eeeuw de dochter van de herbergier huwde en daarna de uitspanning voortzette.   En daarmee is de cirkel rond, het WNT noemt een Bremer een pronker en Bremen brallen, braveren ,in volle pracht prijken en pronken. Mooi maar overdreven in een woest landschap staat de ruwe hoogte te pronken; dat is Bremen. Daar vandaan komen wij, of zijn wij dat nog?   God gheef den vrouwen een vrolijc iaer Die sonde mans genoeclijk bremen Die mogen sorgeloos wandelen hier en daar Uit WNT Everaerts.   Maar er blijft nog een Breme over, een dorp met nu 900 inwoners in Italië, waar in de 13eeeuw het belangrijke Benedictijner klooster St. Pietro stond. En waar abt Emo op weg van Wittewierum naar Rome waarschijnlijk overnachtte in de oudejaarsnacht van 1211.   Gert van den Bremen

(190911)

Bronnen: Bertus van den Bremen, Van Jan Tonnis tot Imogen Beard, negen generaties Van den Bremen 1998 Dr.D.Otten Veldnamen en oude boerderijnamen in de gemeente Epe, Kampen 2002 Topografische en militaire kaart van het Koningrijk der Nederlanden herdruk Landsmeer 2008 Meindert Schroor,Jan Meiering; Goldenraand Landschappen van Groningen, Assen 2007 Lijst van Aardrijkskundige benamingen in Flevoland,1985 Dick E.H. de Boer, Emo’s Reis, Groningen 2011 Diverse woordenboeken Diverse Websites

 

Van den Bremen boeken

 

Het is alweer een jaar geleden, dat ik een bijdrage leverde aan deze rubriek. Maar dat betekent niet, dat er niet gelezen is in het jaar 2013. Marije is 19 januari jarig en dan krijgt ze o.a. een boek, een goed boek en volgens mij het beste boek, dat ik in 2013 gelezen heb.

De lijst:

Allereerst de Russen

I.E. Babel: Verhalen

Al vijftig geleden las ik de verhalen van Isaac Babel en was toen al getroffen door de vertelkracht in de verhalen. Vooral de Rode Ruiterij maakte toen indruk op mij. Afgelopen jaar verscheen een nieuwe vertaling van de verhalen en wederom was ik verloren voor deze prachtige beschrijvingen.

Michael Sjisjkin: Onvoltooide liefdesbrieven

Dit is een brievenboek maar wel een heel bijzonder boek. En of de man en de vrouw nog wel naar elkaar schrijven en in de zelfde tijd leven wordt steeds onduidelijker, maar wat ze schrijven wordt steeds fascinerender. Over de oorlog en het leven.

Dan de Amerikanen

John Williams: Butchers Crossing

In 2012 werd Stoner een hit en het is nog steeds een goed boek, maar Butchers Crossing is beter. Een groep mensen op stap met ieder hun eigen missie in de laatste dagen van het wilde westen. Gigantische aantallen bizons worden doodgeschoten. Maar verlangen naar iets anders en verlies van onschuld worden zo mooi beschreven, dat je het ziet gebeuren.

Phillipp Meyer: De Zoon

De geschiedenis van Texas in een groots familie epos. Je leert van alles over Indianen, Mexicanen, Olie en Vee en vooral hoe daar mee omgegaan wordt. Goed geschreven, mooi gecomponeerd en een schrijver waar we nog veel van kunnen verwachten.

En nu de Nederlandstaligen

Allard Schröder: De Dode Arm

Dit is ook een familie epos maar dan in Nederland. En de hele naoorlogse geschiedenis beleef je mee. De hoofdpersoon is op zoek naar zijn vader en in de dode arm verdrinkt zijn eerste vriendinnetje. Het is een betoverende roman.

Tom Lanoye: Gelukkige Slaven

Twee verhalen over twee verschillende Tony Hanssen die door het boek heen meanderen en schijnbaar niets met elkaar te maken hebben. Maar de verhalen en de personen vloeien op een prachtig geschreven manier in een.

Dan de geschiedenis

Martin Bossenbroek: De Boerenoorlog

Wij denken alles af te weten van de Boerenoorlog want vroeger lazen wij de boeken van Penning. Maar na het lezen van dit boek weet je dat je veel niet weet. Een degelijk geschiedenisboek, maar door het perspectief van 3 verschillende personen te kiezen wordt het een spannend boek.

Jan Brokken De Vergelding

Een spannende zoektocht naar wat er nu precies gebeurt, is bij de moord op de Duitse soldaat in 1944 in het dorp Rhoon onder de rook van Rotterdam. Het motto is niet voor niets uit Leven en Lot van Vasili Grossman “Waarom blijft het verleden zo pijnlijk?”

De extra’s

John Le Carré: Een broze waarheid

Geknoei en foute ambities met verkeerde politiek zorgen in de handen van Le Carré voor een sprankelende thriller met geheime diensten die ook zonder de koude oorlog er wat van kunnen.

Herman de Liagre Böhl: Wibaut de Machtige

In de jaren zestig had Borrie al een biografie geschreven over Wibaut maar vooral over de gemeentebestuurder. Maar deze biografie is veel completer en wie na het lezen van dit boek wil weten wie de Fabians waren; Wibaut zijn vertaling van de “Fabian essays in Socialism” uit 1891 staat bij mij in kast.

Een paar boeken heb ik weer terug in de kast gedaan die waren wel goed maar tien is de norm zodat ook Duits en Spaans is afgevallen

Liefhebbers van het goede boek, mogen mij uiterlijk 19 januari hun eerste prijs melden.

Gert van den Bremen

 

 

Glossy Alve

 

Op het familieweekend 2013 in Havelte is het eerste exemplaar van de ALVE aan Wim van den Bremen overhandigt. Dit glossy tijdschrift is een bezit voor je leven.

(Stoer 041013)

 

Nagelstudio familieweekend 2013

 

 

Aalt van Vemdepad geopend

 

Het Aalt van Vemdepad werd op 7 juni 2013 op Remboe Village in Epe geopend.  

(De Stentor 8 juli 2013)

 

Aalt van Vemdepad

 

 

 

 

De Stentor (3 juli 2013)

 

 

 

 

 

 

 

Bezoek uit Canada

Willem Jan(Jan) van den Bremen was, samen met zijn vrouw Annie, uit Canada over voor familie bezoek.  (Stoer 200513)

 

 

The Spirit of St. Louis

 

Zondag 26 mei 2013

Beleef de muziek uit de “The Roaring Twenties” met: The Spirit of St.Louis

 “Ons Pakhuus”, Molenberg 2  Silvolde Aanvang:11.00 uur Toegang: Gratis

(met zittend derde van rechts: Peter van den Bremen) 

 

 

Hilary Mantels Henry: beste boek

 

De winnaar, en dus het beste boek van 2012 volgens Van den Bremen Boeken, is Hilary Mantel, met het boek Henry. Een pracht van een boek. Het is de winnaar omdat het boek zo prachtig is geschreven. En het leukste van alles is, dat er een vervolg komt, want aan het eind van het boek is Thomas Cromwell nog steeds een van de machtigste mannen in het Engeland van Hendrik VIII.

 

Het is een roman over macht, wie heeft de macht hoe ga je er mee om, wie verliest het en hoe hou je het. Vooral Thomas Cromwell is en blijft een heel interessant persoon.

 

Marije van den Bremen heeft dit boek uiteraard op haar verjaardag gekregen, maar gaf ook zelf haar voorkeur aan dit boek. Mirjam van den Bremen koos voor Amy Waldman, De inzending. Dit was een van de eerste boeken die Gert las in 2012 en hij dacht: als het zo gaat, wordt 2012 een geweldig jaar. Voor ons allemaal een leerzaam boek. Het is onderweg naar Mirjam. Jiska van den Bremen dacht dat Marja Vuijsje Ons Kamp de winnaar zou zijn. Dat was ook een hele goede keus. Dus dat boek is ook onderweg. Meer inzendingen waren er niet. Wordt de website niet gelezen of zitten er te weinig lezers onder de bezoekers? Wie het weet mag het zeggen. Gert leest rustig en onverstoorbaar voort.   Gert van den Bremen (Stoer 270113)  

 

Het kistje van Gerritje Zoetbrood

 

Ter ere van de 100e geboortedag van Aaltje van den Bremen-Van Vemde maakte Gert van den Bremen een juweel van een boekje genaamd Het Kistje van Gerritje Zoetbrood, de geschiedenis van een correspondentie. Dit verscheen op 21 januari 2013 in een gelimiteerde uitgave van 50 exemplaren. Binnenkort meer op deze website over deze prachtige uitgave.

(Stoer 220113)

 

 

De beste boeken van 2012

 

Ook in 2012 pakt Gert van den Bremen uit met een overzicht van de beste boeken die hij las in 2012. Komt dit overeen met jouw lijstje? Kijk snel op Van den Bremen Boeken!!!

(Stoer 311212)

 

 

De Veenkoloniën een vervolg

Opnieuw komen de Veenkoloniën aan bod in Van den Bremen boeken

(Stoer 231112)

 

 

Aalt van Vemde

 

Lees hier deel 3 en het slot over het leven van Aalt van Vemde, broer van Aaltje van den Bremen-Van Vemde

(Stoer121112)

 

 

Bernlef

 

Gert van den Bremen besteedt aandacht aan BERNLEF IN

Van den Bremen Boeken

(Stoer 051112)

 

Gert ontdekt Europa

 

Lees in Van den Bremen Boeken hoe Gert van den Bremen Europa ontdekt.

(Stoer 260812)

 

 

Bertus van den Bremen

 

Vandaag is het 97 jaar geleden dat Bertus van den Bremen werd geboren in Epe. Hij overleed enkele jaren geleden.

(Stoer 210612)

 

 

Turkije

 

Lees in Van den Bremen Boeken alles over Turkije

(Stoer 200412)

 

 

Bieb en Boon

 

Lees alles over Bieb en Boon in de nieuwste aflevering van Van den Bremens Boeken.  

(Stoer 020312)

 

 

Sport of muziek?

 

Hou je van boeken over sport of muziek? Kijk dan snel in Van den Bremen Boeken.

 

(Stoer 170212)

 

 

Uitslag prijsvraag Van den Bremen boeken

 

De uitslag van de prijsvraag van Van den Bremen boeken is bekend. Niemand raadde het winnende boek, maar alle inzenders zijn winnaar.

(Stoer 230112)

 

 

JJ Border gaat NIET los!

 

“Jay Jay’s Border Jazzmen” is een graag geziene gast in Nederlandse en

buitenlandse jazzclubs met een uitgekiende mix van jazz, country en close

harmony. Ter gelegenheid van hun tienjarig bestaan ontstond een unieke

samenwerking met LOS-muziektheater: Vier jonge dames die liedjes en

sketches vertolken waaruit een eigenzinnige kijk op het leven blijkt.

 

In 2009 werd LOS uitgeroepen tot “Meest Veelbelovend Talent” door VARA

humor TV en is zeer succesvol met hun eerste aanvullende theaterprogramma

“Lijf on Stage”.

 

Op 10 maart zouden JJBJ en LOS weer samen optreden in een gevarieerd programma met oude successen, nieuw repertoire, veel muzikaliteit, sterke zang,

interessante ritmes en hilarische sketches, maar het concert is AFGELAST.

 

M.m.v.: Peter van den Bremen, Tom Brunsveld, Dookje van Dieren, Kim de Fuyk, Rob Koch, Geert Mentink, Theo Peters, Willem van den Toorn, Femke Vernij, Charlotte Waardenburg en Petro Wijnen.

 

Kaarten á € 15 bij Theothorne

Callunaplein 77 6951 CN Dieren

Tel: 0313-415000 Mail:

info@theothorne.nl (Navigatieadres: Ericaplein, Dieren)

 

Meer informatie:

http://jazzmen.nl en http://los-muziektheater.nl

(Stoer 170212)

   

In memoriam Aaltje van Vemde

 

Volgens Wikipedia maakte in januari 1913 een nieuwe radiotoren bij Berlijn de eerste draadloze verbinding tussen Berlijn en New York mogelijk. Een eerste speldeprik van de nieuwe tijd. In de zelfde maand werd Aaltje van Vemde geboren (pseudoniem Alve), die in 1939 trouwde met Lambertus van den Bremen, en die we natuurlijk allemaal kennen als onze moeder, grootmoeder of overgrootmoeder. Ze is in 1993 overleden. Wij gedenken deze markante vrouw vandaag, aangezien zij precies 99 jaar geleden werd geboren. Opgevoed met degelijke normen en waarden, maar altijd met een open blik op de toekomst gericht.

(Stoer 210112)

 

Prijsvraag Van den Bremen boeken

 

Korte dagen en lange nachten, dus tijd voor lezen en om de lezers in de familie enig perspectief te bieden kijkt Gert van den Bremen in Van den Bremen Boeken terug om vast te stellen welk boek het beste was, dat hij in 2011 heeft gelezen. Zoals bekend krijgt Marije dit beste boek ingepakt op haar verjaardag. Tot en met 18 januari 2012 mogen de lezers van de rubriek Van den Bremen Boeken raden welk boek gewonnen heeft. De winnaars krijgen het boek toegezonden.

 

 

Van den Bremen Culinair

 

Sinds begin december 2011 verzorgt Joop van den Bremen de rubriek Van den Bremen Culinair. Het is de bedoeling dat nog voor de kerstdagen een groot aantal recepten worden geplaatst. Alle voorgerechten staan er nu op, en er is een bescheiden start gemaakt met de eerste visgerechten.

(Stoer 091211)

 

 

De eerste 21 visgerechten zijn geplaatst.

(Stoer 111211)

Met het oog op de feestdagen staan ook de eerste vleesgerechten vermeld.

(Stoer 181211)

Alle vegetarische recepten zijn geplaatst.

(Stoer 231211)

 

Deel 2 over Aalt van Vemde

 

In december 2011 verschijnt in Ampt Epe het tweede deel over het leven van Aalt van Vemde, geschreven door zijn dochter Els van Vemde.

(Stoer 071211)

 

De Veenkoloniën [11]

 

Gert van den Bremen neemt ons in Van den Bremen boeken mee naar de Veenkoloniën.

(Stoer 071211)

 

Familieweekend groot succes

 

Het familieweekend in Noordlaren was een groot succes. Onder perfecte weersomstandigheden was de opkomst onder de familie groot en het enthousiasme spatte er vanaf. Binnenkort zullen op deze site in het besloten deel de eerste foto’s worden geplaatst.

(Stoer 161011)

 

Jay Jay’s Border Jazzmen: Herfst-Tour

 

The Jazzmen met links achter: Peter van den Bremen (klarinet)

27 nov: Jaarconcert JJBJ, met als gast Pieter Swart (sax/cl)  – Berkelpalace Borculo

 

11.00 -13.30 uur –  toegang gratis !! –  www.berkelpalace.nl

  

Voor informatie en/of boekingen:  www.jazzmen.nl

info@jazzmen.nl

 

 (201011)

   

Maand van de geschiedenis

 

Van den Bremen Boeken gaat over de maand van de geschiedenis

 

 

Bij het overlijden van Hella Haasse

 

Hella Haasse overleed op 93-jarige leeftijd. Zij was de favoriete schrijfster van Aaltje van den Bremen-Van Vemde. Een goede reden voor Gert van den Bremen om aandacht aan haar te besteden in Van den Bremen Boeken.

(031011)

 

 

Waarom heten wij Van den Bremen en wat betekent dat?

Gert van den Bremen ging op zoek naar onze roots en stelde de vragen: Waarom heten wij Van den Bremen en wat betekent dat? Zie hier wat hij daarop antwoordde.  

(190911)

De pa van (o)pa

 

Opa Van den Bremen (de koetsier, later chauffeur van West-Raven). Binnenkort meer foto’s uit de nalatenschap van tante Jo van den Bremen (oudste zus van Bertus van den Bremen) op deze website.

(240711)

 

Petje af voor Anneke

 

Op 16 juli 2011 was de jarige Anneke van den Bremen-Maring het stralende middelpunt tijdens een prachtige feest op het Eiland in het Weiland in de buurt van Kockengen. Familie en vrienden hebben genoten van de heerlijke maaltijd en de bijzonder creatieve bijdragen van de aanwezigen.

(170711)

 

Van den Bremen boeken [8]

 

Een spannend boek op vakantie? Lees Van den Bremen Boeken

(130711)

 

 

100 jaar Aalt van Vemde

 

Ter gelegenheid van zijn 100 ste geboortedag een herinnering aan   Aalt van Vemde (7-7-1911 tot 28-4-1965) broer van Aaltje van den Bremen-Van Vemde   Eper verzetsman – oprichter van de Remboe – voordrachtskunstenaar   Door het bovengenoemde werk is Aalt van Vemde in het dorp Epe en zelfs elders in het land bekend geworden. Daarnaast was hij nog boer, vertegenwoordiger van de landbouwcooperatie, pluimveeselecteur, recreatieleider, boekhouder, vakbondsman, gemeenteraadslid en vader van acht kinderen. Hij las en schreef, ontwierp gebouwtjes en meubelen, hij zong en filosofeerde en reed met een motorfiets door het land. Zijn bekendheid kwam niet alleen door datgene wat hij deed, maar vooral ook door hoe hij was: een bijzondere, een eigengereide man, die zich in geen enkel laatje liet stoppen. Zijn karaktereigenschappen waren veelzijdig, maar wel op veel punten tegenstrijdig aan elkaar. Hij was een wispelturig mens: invoelend, joviaal en innemend, maar ook eigenwijs en tegendraads, sociaal, maar ook individualistisch, wijs en ruimdenkend, maar ook fanatiek en radicaal. Hij was trouw aan de gemeenschap en had een groot verantwoordelijkheidsbesef, maar kon tegelijkertijd sociale normen, orde en gezag aan z’n laars lappen als hij dat nodig vond. Hij bloeide op voor groot publiek, maar zocht ook eenzaamheid en stilte. Hij was moedig en angstig tegelijk. Aalt was altijd te herkennen aan zijn manchester rijbroeken die hij zelf ontwierp en bij Wagenaar in Epe op maat liet maken, steeds in een andere kleur: grijs, bruin of wijnrood.   Lees hier het artikel over hem, geschreven door zijn dochter Els van Vemde, dat eerder in Amt Epe verscheen.